Dizertace Jitky Vrbkové

Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Dramatická umění, 2020

Umělecký výzkum odstartoval v roce 2014 s doktorským výzkumem režisérky a vedoucí divadla Jitky Vrbkové na půdě Divadelní fakulty JAMU v Brně. Tématem její práce byl Potenciál divadla herců s Downovým syndromem.  (Konečný název disertační práce je Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace.)

Jak může být proboha výzkum umělecký? Co to jakože je?

Umělecký výzkum je výzkum nikoli o umění, nýbrž skrze umění. Znamená to, že určitého poznání nejsme schopni dosíci vnějškově (analýzou), ale pouze „zevnitř“. Při uměleckém výzkumu výzkumník-umělec současně tvoří a současně analyzuje svoji tvorbu.

Výsledek výzkumu se pak zobrazuje na základě různých perspektiv, z nichž je věc nahlížena: velmi zblízka (např. pohled režiséra), zevnitř (pohled herce), či třeba z velké dálky (odborná literatura, zkušenosti jiných lidí).

Disertační práce Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace odkazuje svým názvem na jeden z možných způsobů práce s herci s Downovým syndromem: Downův syndrom nevnímá jako handicap, ale jako divadelní potenciál, z něhož je třeba vycházet, jako by to byla daná divadelní stylizace.

Termín actor-specific je obdobou divadla site-specific, které se inspiruje specifickým původně nedivadelním) prostorem. Divadlo actor-specific může být v širším pojetí divadlem s herci s jakoukoli jinakostí; disertační práce ho však používá v užším pojetí jako divadlo herců s mentálním postižením či s poruchou autistického spektra, přičemž většina textu se týká herců s Downovým syndromem.

Teoretická část práce reflektuje vztah společnosti k lidem s postižením, a to zejména z pohledu divadla: jak ovlivňuje smýšlení společnosti divadelní zprávu divadla actor-specific. Jsou v ní dále představena divadla tohoto typu v ČR i v zahraničí včetně jejich základních ideových východisek.

Druhá část dizertace se zabývá samotným výzkumem, jenž byl realizován formou artistic research: na příkladu čtyř inscenací Divadla Aldente, u nichž je Jitka Vrbková současně režisérkou a autorkou scénáře, a na základě dvou výzkumných pobytů v zahraničních divadlech actor-specific, odkrývá potenciál tohoto typu divadla, nachází vhodné divadelní prostředky, jež je možno u divadla actor-specific použít, a vysvětluje vznik výsledné divadelní zprávy.

Chcete raději něco zábavného?

Proč ne? Podívejte se na komiksy, které vznikly v rámci aplikovaného výzkumu podpořeného TA ČR.

Zpět na Výzkum