Sofokles // Antigona
pro školy

Je lepší protivit se vládě, nebo bohům?

Sofokles / Ferdinand Stiebitz

scénář a režie: Jitka Vrbková
hudba: Jan Kyncl
scénografie: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro
kostýmy: Kateřina Dvořáková, Alice Šindelářová

hrají:
Antigona: Eliška Vrbková, Iveta Kocifajová, Zuzana Škopová nebo Šárka Šildová
Kreon: Lukáš Suchánek a Lukáš Rieger
Isména: Hana Bartoňová
Haimon: Martin Kříž
Polyneikes: Jakub Zahálka
Eteokles: Jan Kyncl
Hlídač: Tomáš Král

Vhodné zejména do předmětů: ČJ, dějepis, ZSV, etika
Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut představení + 30 minut dílna
Cena: 100 Kč/žák

Vzdělávací oblasti RVPZV a RVPG, kterých se inscenace dotýká
: Člověk a společnost, Umění a kultura, Český jazyk a literatura


Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná?

Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry: Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé.

Trailer k inscenaci

Hra světel a stínů, melodičnost řeči. Inscenace střídá klasický text se scénami ze současné doby a odhaluje tak aktuálnost tématu i pro dnešní svět.

„Antigona je o smutku, o lásce mezi sestrami a o rodině, o lásce Antigony a Haimona,” říká Hana Bartoňová, představitelka Ismény. Téma, které bývá běžně potlačováno (láska), se díky našim hercům dere do popředí. Díky nim se do inscenace dostávají nové tematické vrstvy či jsou zvýrazněny ty, které by jindy byly upozaďovány.

Naše Antigona je zároveň průsečíkem životních zkušeností a osobního pohledu na svět každého z nás nehledě na náš věk či postižení. Věříme, že jedině tento dialog může vytvořit něco, co bude přesahovat každého z nás.


Dílna po představení:

Témata a cíle

Dobrá rozhodnutí člověku přinesou čest a slávu, ta špatná ho mohou uvést do neštěstí. Jaká rozhodnutí učiní postavy ve hře? A jaká učiní studenti, když budou mít možnost soudit? Jaký konec postavám uchystají?

Učme se kriticky myslet a rozhodovat v demokratickém světě.


Antičtí hrdinové nejsou jednoznačně dobří nebo špatní, mají mnoho rozličných vlastností? Mohly by se jejich vlastnosti stát dobrým předpokladem pro nějaké povolání?

Učme se nevidět svět černobíle.

Forma a obsah

Studenti si v prostoru divadelního světa budou moci uvědomit a vyzkoušet principy demokratické společnosti. Budou vyzvání k několika volbám a sdílení svých názorů na jednotlivé postavy i celou hru.

Principy

Nikdy studenty netlačíme do ničeho, co by jim bylo nepříjemné (nevymáháme odpovědi, nejsou nuceni mluvit nahlas,…).


Studenti mohou dílnu absolvovat víceméně pasivně a přesto se podílet na jejích výstupech. 


Soulad s průřezovými oblastmi RVP

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi.

Rozvoj etických předpokladů pro život ve společenství lidí.

Reflexe sebe sama a nacházení svého místa ve společnosti.

Mediální výchova

Rozvoj kritického odstupu od podnětů přicházejících z mediálních produktů.

Rozeznávání společenské a estetické hodnoty sdělení v různých sémiotických kódech.

Rozvoj citlivosti vůči kulturním rozdílům a odlišnostem, směrem k jejich přijetí coby obohacení života.

Výchova demokratického občana

Umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků.

Umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků.Děkujeme majiteli autorských práv panu Vladimíru Judovi za bezplatné užití překladu Ferdinanda Stiebitze.

Inscenace vznikla za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Éta jako projekt Divadelní fakulty JAMU.

Zpět na inscenace

Termíny představení:

Čtvrtek 12.9. 10:00 Divadlo Barka 120,-/žák rezervace
Pondělí 7.4. 10:00 Divadlo Barka 120,-/žák rezervace
Úterý 8.4. 10:00 Divadlo Barka 120,-/žák rezervace