Projekt TA ČR
2019-2021

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým
syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze

 

Koncept projektu:

Pravidelně rozvíjíme divadelní předpoklady dětí a mladých lidí s Downovým syndromem na workshopech. Tréninky ústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. V rámci projektu vznikly tři inscenace, přičemž každá další zvyšuje nároky na uvědomělou uměleckou tvorbu: Vladimír Holan // Káťa a Bajaja (2019), Karel Jaromír Erben // Zlatý kolovrat (2020), Sofokles/Vrbková // Antigona (2021). Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky.

Na řešení projektu a výsledné zprávě se podílí psycholog a speciální pedagog. Ti pojmenovávají účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Vzniká zpráva uměleckého výzkumu, kde analyzujeme vznik jednotlivých inscenací v kontextu dosavadních domácích i světových zkušeností s tímto typem divadla. Současně v ní navrhujeme vhodné metodologické postupy využitelné zejména těmi, kdo pracují s lidmi s postižením a pomáhají jejich inkluzi do většinové společnosti.

Výstupy projektu:

V neděli 21. listopadu 2021 proběhlo v Divadle na Orlí a v Divadle BARKA sympozium nazvané INKLUZE DIVADLEM: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti. Součástí události byly přednášky řešitelů projektu, ukázka divadelního tréninku herců Divadla Aldente, panelová diskuse i představení Káťa a Bajaja z veršů Vladimíra Holana.

PODROBNÝ PROGRAM SYMPOZIA NAJDETE POD TÍMTO ODKAZEM.


V rámci projektu vznikají i komiksy o průběhu našich zkoušek. Přečtěte si je zde nebo se na úvodní z nich rovnou podívejte:


Výzkum probíhá na Divadelní fakultě JAMU v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR.

Zpět na Výzkum