Projekt TA ČR
2019-2021

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým
syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze

Společný výzkumný projekt DF JAMU a Divadla Aldente

 

KONCEPT PROJEKTU

VÝSTUPY PROJEKTU

KONCEPT PROJEKTU

Pravidelně rozvíjíme divadelní předpoklady dětí a mladých lidí s Downovým syndromem na workshopech. Tréninky ústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. V rámci projektu vznikly tři inscenace, přičemž každá další zvyšuje nároky na uvědomělou uměleckou tvorbu. Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky.

Na řešení projektu a výsledné zprávě se podílí psycholog a speciální pedagog. Ti pojmenovávají účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Vzniká zpráva uměleckého výzkumu, kde analyzujeme vznik jednotlivých inscenací v kontextu dosavadních domácích i světových zkušeností s tímto typem divadla. Současně v ní navrhujeme vhodné metodologické postupy využitelné zejména těmi, kdo pracují s lidmi s postižením a pomáhají jejich inkluzi do většinové společnosti.

Výzkum byl realizován v letech 2019 – 2021 na Divadelní fakultě JAMU v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR.


VÝSTUPY PROJEKTU

PUBLIKACE

Jitka Vrbková a kol.
Inkluze divadlem:
Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti

Je pro divadlo jinakost herce (či jeho znevýhodnění) výzvou, kterou je třeba překonat, nebo spíše výhodou, příležitostí ke vzniku nové specifické divadelní poetiky? Těmito a dalšími otázkami se výsledná publikace zabývá.

Úvodní část „Vstup do problematiky“ reflektuje různé přístupy k obdobné divadelní tvorbě v ČR i v zahraničí. Nejrozsáhlejší část „Pohled zevnitř: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě“ pak popisuje divadelní tréninky i vznik a reprízování tří inscenací z pohledu režisérky Jitky Vrbkové a jejich spolupracovníků. Poslední část „Pohled zvenčí: Inkluze divadlem“ je psána vnějšími pozorovateli – psycholožkou Lenkou Pivodovou, speciální pedagožkou Ilonou Fialovou a divadelní režisérkou a pedagožkou Zojou Mikotovou – a přináší zprávu o pozitivním inkluzivním vlivu této divadelní tvorby jak na samotné herce s Downovým syndromem, tak na diváky většinové společnosti.

Publikace je uměleckou zprávou tříletého výzkumného projektu Divadelní fakulty JAMU „Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze“ spolufinancovaného TA ČR v rámci programu ÉTA.

SYMPOZIUM

V neděli 21. listopadu 2021 proběhlo v Divadle na Orlí a v Divadle BARKA sympozium nazvané INKLUZE DIVADLEM: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti. Součástí události byly přednášky řešitelů projektu, ukázka divadelního tréninku herců Divadla Aldente, panelová diskuse i představení Káťa a Bajaja z veršů Vladimíra Holana.

PODROBNÝ PROGRAM SYMPOZIA NAJDETE POD TÍMTO ODKAZEM.

INSCENACE

Vladimír Holan // Káťa a Bajaja (2019)
Karel Jaromír Erben // Zlatý kolovrat (2020)
Sofokles/Vrbková // Antigona (2021)

KOMIKSY

V rámci projektu vznikají i komiksy o průběhu našich zkoušek.
Přečtěte si je zde nebo se na úvodní z nich rovnou podívejte:

Zpět na Výzkum